Phép Mức 3

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

スペルスピード3

Tiếng Anh

Spell Speed 3

Hiệu ứng Phép Mức 3 (Nhật: スペルスピード3) có thể được dùng để phản hồi lại Phép Mức 1, Phép Mức 2, và các hiệu ứng Phép Mức 3 khác. Hiệu ứng Phép Mức 3 chỉ có thể bị phản hồi bởi một hiệu ứng Phép Mức 3 khác. Nó cũng được gọi là "Hiệu ứng Cấp tốc".

Loại bài duy nhất có hiệu ứng Phép Mức 3 là Bài Bẫy Phản hồi:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.