Phép Mức 2

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

スペルスピード2

Tiếng Anh

Spell Speed 2

Hiệu ứng Phép Mức 2 (Nhật: スペルスピード2) có thể được dùng để phản hồi lại Phép Mức 1 và các hiệu ứng Phép Mức 2 khác, nhưng không thể dùng để phản hồi lại hiệu ứng Phép Mức 3. Hiệu ứng Phép Mức 2 cũng đồng thời được gọi là "Hiệu ứng Cấp tốc".

Nếu lá bài có, "vào lượt của đôi bên", thì nó cũng được xem như Phép Mức 2.

Dưới đây là tất cả các loại Phép Mức 2:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.