Phép Mức 1

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

スペルスピード1

Tiếng Anh

Spell Speed 1

Phép Mức 1 (Nhật: スペルスピード1) là loại chậm nhất trong tất cả Mức Phép. Hiệu ứng bài của chúng không thể phản ứng vào sự kích hoạt của bài hoặc hiệu ứng. Thông thường, các hiệu ứng này không thể nằm từ Chuỗi Liên kết 2 trở lên, trừ khi có nhiều hiệu ứng Phép Mức 1 được kích hoạt cùng một lúc.

Dưới đây là tất cả các loại Phép Mức 1:

Luật lệ

  • Bài Phép (trừ Bài Phép Tức thời), Ignition Effects và Ignition-like Effects chỉ có thể được dùng bởi người có lượt vào lúc trạng thái trò chơi đang mở ở Giai đoạn Chính, trừ khi được ghi rõ trên chính lá bài (chẳng hạn như "Curse of Fiend").
  • Hiệu ứng Phép Mức 1 không thể phản ứng lại sự kích hoạt của bài hoặc hiệu ứng khác.
    • Ví dụ như, khi bạn kích hoạt "Storm", bạn không thể sau đó phản ứng bằng "Pot of Greed" để rút bài trước khi áp dụng hiệu ứng của "Storm", do "Pot of Greed" là một bài Phép Thông thường, và vì thế là Phép Mức 1.
  • Nếu nhiều Trigger Effects hoặc Trigger-like Effects được kích hoạt cùng một lúc, thì chúng sẽ theo luật của "Simultaneous Effects Go On Chain". Đây là lần duy nhất mà hiệu ứng Phép Mức 1 có thể ở Chuỗi Liên kết 2 trở lên.
    • Ví dụ như, nếu 2 "Mystic Tomato" giao chiến, thì cả hai sẽ bị tiêu diệt trong chiến đấu, và cả hai hiệu ứng của chúng sẽ được kích hoạt cùng lúc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.