Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Biểu tượng nằm ở góc trên, gần dòng [Spell Card].

A Bài Phép Duy trì (Continuous Spell Card hay Permanent Magic Card) (Japanese: (えい)(ぞく)()(ほう)カード Eizoku Mahō Kādo) trong OCG, là Bài Phép có Phép Mức 1 và nó sẽ vẫn tồn tại trên sân đấu một khi nó được kích hoạt. Spell Ruler, hay trước đó gọ là Magic Ruler, là Booster Pack đầu tiên của TCG có chứa Bài Phép Duy trì.

Hầu hết hiệu ứng của Bài Phép Duy trì không tạo chuỗi, nhưng cũng có một số khác, ví dụ như "Soul Absorption" có Trigger-like Effect, và "Valhalla, Hall of the Fallen" có Ignition-like Effect.