Petit Dragon
プチリュウ
 Tên Nhật プチリュウ
 Tên Hàn 꼬마용
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 600 / 700
 Mã số 75356564
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.