FANDOM


Peten the Dark Clown
(やみ)(どう)()()のペーテン
PetentheDarkClown-DPKB-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
やみ・
どう
しのペーテン
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
・道
どう
のペーテン
 Tên Nhật (rōmaji) Yami Dōkeshi no Pēten
 Tên Hàn 어둠의 어릿광대 페텐
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1200
 Mã số 52624755
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.