FANDOM


Performapal Whip Snake
EM(エンタメイト)ウィップ・バイパー
EntermateWhipViper
Nhóm liên quan Performapal
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1700/900
Mã số 79967395
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, vào Lượt Chính của đôi bên: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; chuyển đổi ATKDEF hiện tại của nó cho đến hết lượt này.
English Description
Once per turn, during either player's Main Phase: You can target 1 face-up monster on the field; switch its current ATK and DEF until the end of this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.