FANDOMPerformapal Recasting
EM(エンタメイト)キャスト・チェンジ
PerformapalRecasting-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトキャスト・チェンジ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
キャスト・チェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Kyasuto Chenji
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Cast Change
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 71705144
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.