FANDOM


Performapal Rain Goat
EM(エンタメイト)レインゴート
PerformapalRainGoat-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトレインゴート
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
レインゴート
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Reingōto
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Rain Goat
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 16617334
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.