FANDOM


Performapal Odd-Eyes Unicorn
EM(エンタメイト)オッドアイズ・ユニコーン
PerformapalOddEyesUnicorn-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオッドアイズ・ユニコーン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オッドアイズ・ユニコーン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Oddoaizu Yunikōn
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Odd-Eyes Unicorn
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 600
 Mã số 86157908
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.