FANDOM


Performapal Odd-Eyes Minitaurus
EM(エンタメイト)オッドアイズ・ミノタウロス
PerformapalOddEyesMinitaurus-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオッドアイズ・ミノタウロス
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オッドアイズ・ミノタウロス
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Oddoaizu Minotaurosu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Odd-Eyes Minotaur
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Beast-Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Mã số 10731333
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.