FANDOM


Performapal Odd-Eyes Light Phoenix
EM(エンタメイト)オッドアイズ・ライトフェニックス
PerformapalOddEyesLightPhoenix-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオッドアイズ・ライトフェニックス
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オッドアイズ・ライトフェニックス
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Oddoaizu Raito Fenikkusu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Odd-Eyes Light Phoenix
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Winged Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 59762399
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.