FANDOM


Performapal Odd-Eyes Dissolver
EM(エンタメイト)オッドアイズ・ディゾルヴァー
PerformapalOddEyesDissolver-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオッドアイズ・ディゾルヴァー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オッドアイズ・ディゾルヴァー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Oddoaizu Dizoruvā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Odd-Eyes Dissolver
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2600
 Mã số 46136942
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.