Performapal Monkeyboard
EM(エンタメイト)モンキーボード
PerformapalMonkeyboard-OP01-EN-SR-UE.png
 Tên Việt Hành Giả Hầu Đàn
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトモンキーボード
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
モンキーボード
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Monkībōdo
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Monkeyboard
 Tên Hàn E(엔터)M(메이트) 멍키보드
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2400
 Mã số 17330916
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.