FANDOM


vi_name = Hành Giả Nữ Quản Lý

vilore = Trong khi bạn điều khiển quái thú "Odd-Eyes", đối thủ không thể chọn mục tiêu lá này để tấn công. Trong khi lá này ở Thế Thủ, các quái thú "Odd-Eyes" bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, và bạn không nhận thiệt hại từ các trận chiến đó. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 1 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng phủ nhận hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm thế, ngay lập tức sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Đồng bộ 1 Quái thú Đồng bộ chỉ dùng quái thú đó và lá này làm nguyên liệu.

lore = You can only ues this card name’s (3) effect once per turn. (1) While you control an “Odd-Eyes” monster, your opponent cannot select this card for an attack. (2) While this card is in Defense Position, “Odd-Eyes” monsters you control cannot be destroyed by battle, and you take no damage from those battles. (3) You can target 1 Level 1 monster in your GY; Special Summon it, but its effects are negated, and if you do, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using only that monster and this card as the materials.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.