FANDOM


Performapal Kaleidoscorp
EM(エンタメイト)カレイドスコーピオン
EntermateKaleidoScorpion
Nhóm liên quan Performapal
Loại bài Quái thú Dao động
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Giới hạn Dao động PendulumScale4
Chủng Insect/Pendulum/Effect
ATK/DEF 100/2300
Mã số 78835747
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Lá bài
H.ứng Dao động : Tất cả quái thú loại QUANG bạn điều khiển tăng thêm 300 ATK.
H.ứng Quái thú : Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công tất cả các quái thú đã được triệu hồi đặc biệt của đối thủ trong một lần.
English Description
Pendulum Effect : All LIGHT monsters you control gain 300 ATK.
Monster Effect : Once per turn: You can target 1 face-up monster you control; this turn, it can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.