Performapal Five-Rainbow Magician
EM(エンタメイト)()(こう)()(じゅつ)()
PerformapalFiveRainbowMagician-BLLR-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Hành Giả Thuật Sư Ngũ Sắc Cầu Vồng
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイト
こうの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
こう
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Gokō no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Five-Rainbow Magician
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 오홍의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 12
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 19619755
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.