FANDOM


Performapal Elephammer
EM(エンタメイト)ハンマーマンモ
PerformapalElephammer-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトハンマーマンモ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ハンマーマンモ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Hanmāmanmo
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Hammer Mammo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1800
 Mã số 00340002
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.