FANDOM


Performapal Coin Dragon
EM(エンタメイト) 小判竜(ドラゴ・リモーラ)
PerformapalCoinDragon-MACR-EN-R-1E
 Tên Việt Hành Giả Lý Ngư Long
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイト
小判竜
ドラゴ・リモーラ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
小判竜
ドラゴ・リモーラ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Dorago Rimōra
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Drago Remora
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 드라고 리모라
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 09000988
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.