FANDOM


Performage Damage Juggler
Em(エンタメイジ)ダメージ・ジャグラー
PerformageDamageJuggler-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
Em
エンタメイジダメージ・ジャグラー
 Tên Nhật (Chuẩn) Em
エンタメイジ
ダメージ・ジャグラー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameiji Damēji Jagurā
 Tên Nhật (Dịch) Entermage Damage Juggler
 Tên Hàn Em데미지저글러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 68819554
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.