FANDOM


Pentestag
ペンテスタッグ
CardBack
 Tên Việt Pentestag
 Tên Nhật ペンテスタッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Pentesutaggu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.