FANDOM


"Con Lắc Dao Động" là một nhóm bài ra mắt trong Structure Deck: Pendulum Evolution.

Cách chơi

Hiện tại hai lá bài "PendulumGraph", "Pendulumgraph of Spacetime" và "Pendulumgraph of Ages", ngăn cản đối thủ chọn các quái thú chủng Pháp Sư của bạn bởi kĩ năng bài Phép và Bẫy tương ứng. Hơn nữa,lá đầu tiên có khả năng phá hủy cả lá bài của đối thủ và quái thú Dao động "Magician" của chính bạn, trong khi lá thứ hai cho phép bạn tìm kiếm "Magician" khác từ xấp bài của bạn bất cứ khi nào chúng bị phá hủy (bao gồm bởi kĩ năng của "Spacetime").

"Violet Poison Magician", "Black Fang Magician" và "Iris Magician" sử dụng tốt với các lá "Pendulumgraph", vì kĩ năng của chúng kích hoạt bất cứ khi nào chúng bị tiêu diệt bởi "Spacetime", với "Iris" kích hoạt tìm kiếm hai lá bài. "Sky Iris" có sức mạnh tổng hợp tốt với bộ bài mà sử dụng các lá bài đó.

As per the New Master Rule, the use of both Pendulumgraphs at a time, especialy within "Pendulum Magician" deck, will cause the player to have problem using Spell and Trap cards. Plan wisely before one set a card.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.