Pendulum Xyz
ペンデュラム・エクシーズ
PendulumXyz-20PP-JP-OP.png
 Tên Việt Dao Động Bứt Phá
 Tên Nhật ペンデュラム・エクシーズ
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Ekushīzu
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.