FANDOM


Pendulum Switch
ペンデュラム・スイッチ
PendulumSwitch-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Công Tắc Dao Động
 Tên Nhật ペンデュラム・スイッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Suicchi
 Tên Hàn 펜듈럼 스위치
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 42378577
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.