FANDOM
Pendulum Evolution là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).

Đặc trưng

Phân tích

There are 5 cards per pack and 24 packs per box. The set contains 60 cards:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
PEVO-EN001 Astrograph Sorcerer Ultra Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN002 Chronograph Sorcerer Ultra Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN003 Double Iris Magician Ultra Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN004 Black Fang Magician Ultra Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN005 White Wing Magician Ultra Rare Quái thú Dao động Điều phối Hiệu ứng
PEVO-EN006 Purple Poison Magician Ultra Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN007 Star Pendulumgraph Ultra Rare Bài Phép Duy trì
PEVO-EN008 Time Pendulumgraph Ultra Rare Bài Bẫy Duy trì
PEVO-EN009 Timestar Magician Ultra Rare Quái thú Xyz Hiệu ứng
PEVO-EN010 Harmonizing Magician Ultra Rare Quái thú Dao động Điều phối Hiệu ứng
PEVO-EN011 Stargazer Magician Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN012 Timegazer Magician Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN013 Dragonpulse Magician Super Rare Quái thú Dao động Thường
PEVO-EN014 Dragonpit Magician Super Rare Quái thú Dao động Thường
PEVO-EN015 Nobledragon Magician Super Rare Quái thú Dao động Điều phối Hiệu ứng
PEVO-EN016 Oafdragon Magician Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN017 Wisdom-Eye Magician Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN018 Dharma-Eye Magician Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN019 Timebreaker Magician Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN020 Tuning Magician Super Rare Quái thú Điều phối Hiệu ứng
PEVO-EN021 Doomstar Magician Super Rare Quái thú Hiệu ứng
PEVO-EN022 Performapal Skullcrobat Joker Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN023 Odd-Eyes Pendulum Dragon Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN024 Foucault's Cannon Super Rare Quái thú Dao động Thường
PEVO-EN025 Hypnosister Super Rare Quái thú Hiệu ứng
PEVO-EN026 Archfiend Eccentrick Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN027 Guiding Ariadne Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN028 Rescue Hamster Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN029 Magical Abductor Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN030 Odd-Eyes Vortex Dragon Super Rare Quái thú Dung hợp Hiệu ứng
PEVO-EN031 Enlightenment Paladin Super Rare Quái thú Đồng bộ Hiệu ứng
PEVO-EN032 Odd-Eyes Meteorburst Dragon Super Rare Quái thú Đồng bộ Hiệu ứng
PEVO-EN033 Odd-Eyes Absolute Dragon Super Rare Quái thú Xyz Hiệu ứng
PEVO-EN034 Amazing Pendulum Super Rare Bài Phép Thông thường
PEVO-EN035 Pendulum Storm Super Rare Bài Phép Thông thường
PEVO-EN036 Pendulum Call Super Rare Bài Phép Thông thường
PEVO-EN037 Pendulum Shift Super Rare Bài Phép Tức thời
PEVO-EN038 Odd-Eyes Fusion Super Rare Bài Phép Thông thường
PEVO-EN039 Dragon's Mirror Super Rare Bài Phép Thông thường
PEVO-EN040 Summoner's Art Super Rare Bài Phép Thông thường
PEVO-EN041 Pendulum Reborn Super Rare Bài Bẫy Thông thường
PEVO-EN042 Echo Oscillation Super Rare Bài Bẫy Duy trì
PEVO-EN043 Unwavering Bond Super Rare Bài Bẫy Phản hồi
PEVO-EN044 Satellarknight Zefrathuban Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN045 Stellarknight Zefraxciton Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN046 Zefraxi, Treasure of the Yang Zing Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN047 Zefraniu, Secret of the Yang Zing Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN048 Ritual Beast Tamer Zeframpilica Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN049 Ritual Beast Tamer Zefrawendi Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN050 Oracle of Zefra Super Rare Bài Phép Môi trường
PEVO-EN051 Zefra Divine Strike Super Rare Bài Bẫy Phản hồi
PEVO-EN052 Raremetalfoes Bismugear Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
PEVO-EN053 Metalfoes Crimsonite Super Rare Quái thú Dung hợp
PEVO-EN054 Metalfoes Orichalc Super Rare Quái thú Dung hợp Hiệu ứng
PEVO-EN055 Metalfoes Adamante Super Rare Quái thú Dung hợp
PEVO-EN056 Metalfoes Counter Super Rare Bài Bẫy Thông thường
PEVO-EN057 Qliphort Scout Super Rare Quái thú Dao động Thường
PEVO-EN058 Qliphort Monolith Super Rare Quái thú Dao động Thường
PEVO-EN059 Master Pendulum, the Dracoslayer Super Rare Quái thú Dao động Thường
PEVO-EN060 Lector Pendulum, the Dracoverlord Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng

Tham khảo

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.