FANDOM


Pendulum Dimension
ペンデュラム・ディメンション
PendulumDimension-DP23-JP-OP
 Tên Việt Thứ Nguyên Dao Động
 Tên Nhật ペンデュラム・ディメンション
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Dimenshon
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.