FANDOM


Pantheism of the Monarchs
(はん)(しん)(てい)(おう)
PantheismoftheMonarchs-SR01-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
はん
しんの
てい
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
はん
しん
の帝
てい
おう
 Tên Nhật (rōmaji) Hanshin no Teiō
 Tên Hàn 범신의 제왕
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 22842126
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.