FANDOM


Paleozoic Leanchoilia
バージェストマ・レアンコイリア
PaleozoicLeanchoilia-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật バージェストマ・レアンコイリア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Reankoiria
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Leancoilia
 Tên Hàn 버제스토마 레안코일리아
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01154611
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.