FANDOM


Paladin of Photon Dragon
光子竜の聖騎士(ナイト・オブ・フォトンドラゴン)
PaladinofPhotonDragon-LVAL-EN-R-1E
 Tên Việt Kỵ Sĩ của Quang Tử Long
 Tên Nhật (Kana)
光子竜の聖騎士
ナイト・オブ・フォトンドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 光子竜の聖騎士
ナイト・オブ・フォトンドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Naito obu Foton Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Knight of Photon Dragon
 Tên Hàn 나이트 오브 포톤 드래곤
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 800
 Mã số 85346853
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.