FANDOM


PSY-Frame Multi-Threader
PSY(サイ)フレーム・マルチスレッダー
PSYFrameMultiThreader-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレーム・マルチスレッダー
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレーム・マルチスレッダー
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Maruchisureddā
 Tên Hàn PSY(싸이)프레임 멀티스레더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2500
 Mã số 43266605
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.