FANDOM


Owner's Seal
(しょ)(ゆう)(しゃ)(こく)(いん)
 Tên Nhật (Kana)
しょ
ゆう
しゃの
こく
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょ
ゆう
しゃ
の刻
こく
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Shoyūsha no Kokuin
 Tên Nhật (Dịch) Owner's Carved Seal
 Tên Hàn 소유자의 각인
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 09720537
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.