FANDOM


Overpowering Eye
()(あつ)する()(がん)
OverpoweringEye-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Uy Lực Ma Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
あつする
がん
 Tên Nhật (Chuẩn)
あつ
する魔
がん
 Tên Nhật (rōmaji) Iatsu-suru Magan
 Tên Nhật (Dịch) Overpowering Demon Eye
 Tên Hàn 위압하는 마안
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 60577362
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.