Otohime
()()()()
 Tên Nhật (Kana)
 Tên Nhật (Chuẩn)
 Tên Nhật (rōmaji) Otohime
 Tên Hàn 용궁지희
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Spirit
 CÔNG / THỦ 0 / 100
 Mã số 39751093
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.