FANDOM


Orokeshi no Puzzomino
(おち)()しのパズロミノ
 Tên Việt Khứ và Phù Hình Sư
 Tên Nhật (Kana)
おち
けしのパズロミノ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おち
しのパズロミノ
 Tên Nhật (rōmaji) Ochikeshi no Pazuromino
 Tên Nhật (Dịch) Drop-and-Erase Puzzlomino
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1300 / 2
 Mã số 84271823
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.