FANDOM


Orichalcos Sword of Sealing
 • Nhật: オレイカルコスの魔
  ふう
  けん
 • Kana: オレイカルコスの
  ふう
  けん
 • Romaji: Oreikarukosu no Mafūken
 • Việt: Phong Kiếm của Orichalcos
Khác:
Oreichalcos Magic Sword of Sealing
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Loại Hiệu ứng

Chỉ kích hoạt bằng cách vứt bỏ 1 lá bài mà bạn đã rút ở lượt này. Phủ nhận hiệu ứng của quái thú được trang bị.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Orichalcos Sword of Sealing Activate only by discarding 1 card that you have drawn this turn. Negate the effects of the equipped monster.
Nhật 発動ターンにドローしたカード1枚を捨てて発動。装備モンスターの特殊効果を奪う。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.