Orichalcos Shunoros
Hệ

28px ?

Cấp sao

???

Loại Hiệu ứng

[
]
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ với "Orichalcos Kyutora". CÔNG gốc của lá này bằng với tổng lượng thiệt hại chiến đấu đã giảm thành 0 bởi hiệu ứng của "Orichalcos Kyutora" mà đã Triệu hồi lá này. Khi lá này được Triệu hồi, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Orichalcos Aristeros" và "Orichalcos Dexia" từ tay hoặc Bộ bài của bạn. Sau khi tính toán thiệt hại, nếu lá này đã tấn công một quái thú khác, nó giảm CÔNG bằng với CÔNG của quái thú Thế Công hoặc THỦ của quái thú Thế Thủ đó, dựa trên tư thế chiến đấu của nó. Khi lá này bị tiêu diệt trong khi CÔNG của nó là 0, bạn có thể trả 10,000 Điểm Gốc và vứt bỏ toàn bộ tay bạn để Triệu hồi Đặc biệt 1 "Divine Serpent Geh" từ tay hoặc Bộ bài của bạn.
CÔNG / ?   THỦ / ???
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Orichalcos Shunoros This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except with "Orichalcos Kyutora". This card's original ATK is equal to the total amount of Battle Damage reduced to 0 by the effect of the "Orichalcos Kyutora" that Summoned this card. When this card is Summoned, you can Special Summon 1 "Orichalcos Aristeros" and "Orichalcos Dexia" from your hand or Deck. After damage calculation, if this card attacked another monster, it loses ATK equal to either that Attack Position monster's ATK or that Defense Position monster's DEF, depending on its battle position. When this card is destroyed while its ATK is 0, you can pay 10,000 Life Points and discard your entire hand to Special Summon 1 "Divine Serpent Geh" from your hand or Deck.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.