FANDOMOrichalcos Shunoros
オレイカルコス・シュノロス
OrichalcosShunoros-GLD4-EN-C-LE
 Tên Việt Niêm Thần Orichalcos
 Tên Nhật オレイカルコス・シュノロス
 Tên Nhật (rōmaji) Oreikarukosu Shunorosu
 Tên Nhật (Dịch) Oreichalcos Shunoros
 Tên Hàn 오리컬코스 슈노로스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 07634581
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.