Orichalcos Mirror
  • Nhật: オレイカルコス・ミラー
  • Romaji: Oreikarukosu Mirā
  • Việt: Tấm Gương Orichalcos
Khác:
Oreichalcos Mirror
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tế lễ

Lá này được dùng để Triệu hồi Tế lễ "Mirror Knight Calling" từ Bộ bài của bạn. Bạn cũng phải Hi sinh các quái thú từ sân hoặc tay bạn sao cho tổng Cấp bằng 6 trở lên.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Orichalcos Mirror This card is used to Ritual Summon "Mirror Knight Calling" from your Deck. You must also Tribute monsters whose total Levels equal 6 or more from the field or your hand.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.