FANDOM


Orichalcos Malevolence
  • Nhật: オレイカルコス・ディアボロス
  • Romaji: Oreikarukosu Diaborosu
  • Việt: Ác Ma Orichalcos
Khác:
Oreichalcos Diablos
Hệ

28px ?

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[
]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Thủ mà đối thủ điều khiển, chuyển nó sang Thế Công.
CÔNG / 1500   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Orichalcos Malevolence Once per turn, you can select 1 Defense Position monster your opponent controls, and change it to face-up Attack Position.
Nhật 1ターンに1度、相手フィールド上の守備表示モンスター1体を攻撃表示に変更する事ができる。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.