Orichalcos Aristeros
  • Nhật: オレイカルコス・アリステロス
  • Romaji: Oreikarukosu Arisuterosu
  • Việt: Tả Thủ Orichalcos
Hệ

28px ?

Cấp sao

4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[
]
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ với "Orichalcos Shunoros". Không thể bị tiêu diệt trong khi bạn điều khiển "Orichalcos Shunoros". Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, chuyển mục tiêu tấn công sang lá này và THỦ của lá này bằng với CÔNG của quái thú đang tấn công + 300 chỉ trong Bước Thiệt hại. Sau khi tính toán thiệt hại, 1 "Orichalcos Shunoros" mà bạn điều khiển giảm CÔNG bằng với THỦ mà lá này đã có trong Bước Thiệt hại.
CÔNG / 0   THỦ / ?
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Orichalcos Aristeros This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except with "Orichalcos Shunoros". This card cannot be destroyed while you control "Orichalcos Shunoros". When an opponent's monster declares an attack, change the attack target to this card and the DEF of this card becomes equal to the ATK of the attacking monster + 300 during the Damage Step only. After damage calculation, 1 "Orichalcos Shunoros" you control loses ATK equal to the DEF this card had during the Damage Step.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.