FANDOM


Onomatopickup
オノマト選択(ピック)
Onomatopickup-LED6-EN-R-1E
 Tên Việt Sáng Lập Thiên Vi
 Tên Nhật (Kana) オノマト
選択
ピック
 Tên Nhật (Chuẩn) オノマト選択
ピック
 Tên Nhật (rōmaji) Onomatopikku
 Tên Nhật (Dịch) Onomatopick
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 85119159
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.