FANDOM


Onomatopaira
オノマト連携(ペア)
Onomatopaira-LVAL-EN-R-1E
 Tên Việt Thiên Vi Lành Thương
 Tên Nhật (Kana) オノマト
連携
ペア
 Tên Nhật (Chuẩn) オノマト連携
ペア
 Tên Nhật (rōmaji) Onomatopea
 Tên Hàn 오노마토페어
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 06595475
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.