FANDOM


Onikuji
(おに)くじ
Onikuji-MP18-EN-C-1E
 Tên Việt Vận May Quái Gở
 Tên Nhật (Kana)
おにくじ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おに
くじ
 Tên Nhật (rōmaji) Onikuji
 Tên Nhật (Dịch) Fiendish Fortune
 Tên Hàn 도깨비 제비뽑기
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 73820802
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.