FANDOM


One for One
ワン・フォー・ワン
OneforOne-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Một Đổi Một
 Tên Nhật ワン・フォー・ワン
 Tên Nhật (rōmaji) Wan fō Wan
 Tên Hàn 원 포 원
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 02295440
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.