FANDOM


One Day of Peace
(いち)()(きゅう)(せん)
OneDayofPeace-PHSW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
いち
きゅう
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
いち
きゅう
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Ichiji Kyūsen
 Tên Nhật (Dịch) Momentary Truce
 Tên Hàn 일시 휴전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 33782437
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.