FANDOM


One-Shot Wand
ワンショット・ワンド
OneShotWand
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 36042825
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú Loại-Spellcaster. Nó tăng thêm 800 ATK. Nếu quái thú được trang bị tấn công hoặc bị công, sau khi tính toán thiệt hại: Bạn có thể hủy lá này, và nếu làm vậy, rút 1 lá bài.
English Description
Equip only to a Spellcaster-Type monster. It gains 800 ATK. If the equipped monster attacks or is attacked, after damage calculation: You can destroy this card, and if you do, draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.