FANDOM


Old Mind
オールド・マインド
OldMind-CHIM-JP-OP
 Tên Việt Lý Trí Cũ
 Tên Nhật オールド・マインド
 Tên Nhật (rōmaji) Ōrudo Maindo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54239282
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.