FANDOM


"Old Entity", hay là "Great Old Ones" (고신 gosin), là một archetype các Quái thú Đồng bộ dựa theo Great Old Ones từ H.P.Lovecraft's Cthulhu Mythos, và trực tiếp liên quan đến các archetype là "Outer Entity" và "Elder Entity". Cho đến nay, chỉ có một lá bài hỗ trợ duy nhất là "The Unspeakable Trapezohedron". Chúng đều là bài được phát hành độc quyền trong Booster Pack của Hàn Quốc là Duelist Alliance.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.