FANDOM


Odd-Eyes Vortex Dragon
オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン
OddEyesVortexDragon-MP16-EN-ScR-UE
 Tên Việt Dị-Nhãn Lôi Phạt Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Borutekkusu Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 보텍스 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 3000
 Mã số 53262004
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.