FANDOM


Odd-Eyes Venom Dragon
  • Nhật: 覇王紫竜オッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン
  • Kana: はおうしりゅうオッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン
  • Romaji: Haōshiryū Oddoaizu Venomu Doragon
  • Việt: Bá Vương Bích Long - Dị Nhãn Tử Độc Long
Khác:
Odd-Eyes Venom Dragon the Supreme King Violet Dragon
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Nguyên liệu Dung hợp
Giới hạn Dao động

1

1
Giảm thiệt hại chiến đấu lần đầu tiên mà bạn sắp nhận mỗi lượt về 0.
1
[ ]

Nếu lá này đã được Triệu hồi Dung hợplượt này chỉ sử dụng các quái thú trên sân: Bạn có thể khiến lá này tăng CÔNG bằng với tổng CÔNG của tất cả quái thú hiện tại đối thủ điều khiển, cho đến hết lượt này. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; cho đến hết lượt này, mục tiêu đó có hiệu ứng bị phủ nhận, và nếu nó làm thế, thay thế hiệu ứng này với hiệu ứng gốc của mục tiêu đó. Nếu lá này bị tiêu diệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Dao động của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm thế, đặt lá này trong Vùng Dao động của bạn, sau đó tiêu diệt nhiều nhất có thể các quái thú đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với tổng CÔNG của các quái thú bị tiêu diệt đã có trên sân.
CÔNG / 3300   THỦ / 2500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh Odd-Eyes Venom Dragon Reduce the first battle damage you would take each turn to 0.If this card was Fusion Summoned this turn using only monsters on the field: You can make this card gain ATK equal to the total ATK of all monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; until the end of this turn, that target has its effects negated, and if it does, replace this effect with that target's original effects. If this card is destroyed: You can target 1 card in your Pendulum Zone; Special Summon it, and if you do, place this card in your Pendulum Zone, then destroy as many monsters your opponent controls as possible, and you do that, inflict damage to your opponent equal to the total ATK the destroyed monsters had on the field.

Hình ảnh khác